Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

28.08.2020 09:11 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Янгы охув йылны алдында

Автор: Шихав Къайирбеков

Талатгюн, август айны 25-нде, район администрацияда районну билим, тарбия береген къурумланы 2020-2021-нчи янгы охув йылгъа гьазирлиги, Билимлени гюнюнде школаланы охувчуларын, педагогика коллективлерин террор къоркъунчлукъдан къоруп сакълавгъа, районну билим-тарбия берив къурумларда от тюшювлени алдын алывгъа байлавлу генглешген чара оьтдю. Чарада районну башчысы М. Амиралиев, чакъырылып гелген районну ич ишлер бёлюгюню ёлбашчысы Г.Гереев, районну ФСБ-сини ёлбашчысы Э.Гьюсенов, МЧС-ни вакиллери, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив сёз булан районну башчысы М.Амиралиев ачды ва юрютдю. Шо гюнгю чарада районну юртларындагъы школаланы янгы охув йылгъа гьазирлиги, 1-нчи сентябрде школаланы охувчуларын, муаллимлерин, яшланы ата-аналарын къоруп сакълавгъа байлавлу районну ич ишлер бёлюгюню янындан гёрюлеген чаралар школаларда, яшлар бавларында от тюшювлени алдын алывгъа гьазирлиги арагъа салынып ойлашылды.

Янгы охув йылда школаланы, яшлар бавларын террор къоркъунчлукъдан къоруп сакълавда гёрюлеген чараланы гьакъында районну ич ишлер бёлюгюню ёлбашчысы Герей Гереев баянлыкъ берди.

Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, янгы охув йылны алдында бары да школаланы айланасы, класланы ичи итлер булан атылтыв алатлар ёкълугъуна тергелип чыгъажакъ. 31-нчи августда бары да школаларда полицияны къуллукъчуларыны янындан сакълав болажакъ. Шо гьаракатгъа полицияны 107 къуллукъчусу къуршалажакъ. Тарыкъ болуп къалса, къошум гючлер де болдурулгъан.

Районну ич ишлер бёлюгюню ёлбашчысы чарада сентябр айны 13-нде муниципал къурулувлагъа сайлавлар оьтгерилеген гюн сайлав участкаларда къоркъунчлукъну алдын алмакъ муратда гёрюлежек чараланы гьакъында да баянлыкъ берди. Ол сёзюн узата туруп, сайлавланы алдында районну ичинде бар сайлав участкалар тергелип, сав суткалар сакъланажакъ,-деди Герей Гереев.

Районну школаларыны, яшлар бавларыны янгы 2020-2021-нчи охув йылгъа гьазирлиги гьакъда районну билим берив управлениесини начальниги Тажли Хизриева маълумат берди. Районну билим берив тармагъында 68 къурум иш гёре. Шоланы 28-и – школа чагъына етмеген яшлар сакъланагъан къурумлар (шону ичинде 3-юсю оьз есликдеги яшлар баву), 29 умуми орта билим береген къурумлар (шону ичинде 1 хас коррекция школа-интернат, 11 къурум къошум билим-тарбия береген: ЦДОД ва ДЮСШ-лер.

Билим берив къурумларда къоркъунчсузлукъну паспорту тизилген, 20 къурумгъа Росгвардия къол салгъан. Районну 27 школасында ва 10 яшлар бавларында видеокъарав система ясандырылгъан. Бары да билим-берив къурумланы айлана ягъы бегитилген. 20 школада къыставуллу кнопка ясандырылгъан, -деди Т.Хизриева.

Районда яшланы школагъа алып барагъан – гелтиреген 20 маршрут иш гёре. Гюнде яшлар охуйгъан ерге 600 яш етишдириле.

Чарада районну билим берив управлениесини ёлбашчысы Т.Хизриева школаларда 1-4-нчю класланы яшларына исси аш беривню масъаласыны уьстюнде токътап сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде 1-4-нчю класланы яшлары янгыз Паравул 3 номерли школада (буфетден таба берилегенин), къалгъан школаларда исси аш берилежегин аян этди.

Т.Хизриева районну билим-тарбия береген къурумлары янгы охув йылгъа гьазирлик гёре туруп, «100 школа» деген программа булан школаларда юрюлюп турагъан ремонт ишлени барышын малим этди.

Чарада чыгъып сёйлеген МЧС-ни жаваплы вакили оьзюню сёйлевюнде районну ичинде бар билим-тарбия берив къурумланы биналары от тюшювлерден къоруп сакълавгъа байлавлу этилген, юрюлюп турагъан ишлени гьакъында баянлыкъ берди. От тюшювлени алдын алывда этилме герекли ишлени къалгъан аз заманны ичинде чалтлашдырма таклиф этди.

Районну башчысы Т.Хизриеваны сёйлевюню жамын чыгъарып айта туруп, жаваплы къуллукъчулагъа август айны 30-уна бары ремонт ишлени тамамлама къатты тапшурувлар берди.

Чарада М.Амиралиев сентябр айны 13-нде район, юрт муниципал къурулувлагъа сайлавлар оьтгеривню къурумлу ва оьр даражада оьтгеривде юртланы башчыларын, оьзге жаваплы къуллукъчулагъа актив кюйде ортакъчылыкъ этме чакъырды.

Газетни охувчуларына бирдагъы керен эсине салабыз: коронавирус инфекция аврувну къоркъунчлугъу тайып битмеген. Шо саялы сайлавлар 3 гюн 11-13-нчю сентябр битгинче юрюле. Гьар ватандаш, сайлавчу 3 гюнню ичинде сайлавлагъа оьзюгер онгайлы заман барып, оьзю танг­лагъан кандидатгъа тавуш берме бола.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2