Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

28.08.2020 09:32 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьазирлигибиз нечикдир?

Барыбызгъа да белгили кюйде, уьлкеде сентябр айны 13-нде гьакимликни гьар тюрлю къурумларына (муниципал къурулувлагъа) депутатлар сайламакъ учун бирикген тавуш беривню (сайлавланы) гюню. Шо гюн бизин районну (Манасгент юртдан къайры) муниципал къурулувларында район ва юрт администрациялагъа депутатлар сайланажакъ.

Эсигизге салабыз: уьлкени референдумуна тавуш берегенде йимик, коронавирусну яйылывну къоркъунчлугъу бар саялы, муниципал къурумлагъа депутатлар сайлав 3 гюн (сентябр айны 11-нден – 13-ю болгъунча юрюлежек).

Сайлавлагъа 13-14 гюн къалгъан. Районда сайлав участкаланы сайлавлагъа гьазирлиги нечикдир? Нече кандидит бар? Олар къайсы партиялардандыр? Бу соравну биз районну территория сайлав комиссиясыны председатели Магьамматсайит Алпанаевге бердик. О гьакъда ол булай баянлыкъ бере:

-Оьрде де эсгерилип гетгени йимик, бизин районда да сентябр айны 13-нде гьакимликни ерли къурумларына депутатлар сайламакъ учун сайлавлар оьтгерилежек. Муниципал къурулувларда Манасгент юртдан къайры бары да юртларда сайлавлар оьтгерилежек.

Сайлавланы оьр даражада къурумлу оьтгермек учун бары да гьаракат этиле. Сайлавланы гюнюнде районда 30 сайлав участка сайлавчулагъа эшиклерин ачажакъ. Оларда сайлав комиссияланы 248 уьюрю ишлежек. Олар – барысыны да бу ишде бай сынаву бар ёлдашлар.

Гьакимликни ерли къурумларына 179 депутатгъа мандат бар. Буссагьат бизде 364 кандидат гьисапгъа алынгъан.

Шоланы 179-у «Бирикген Россия» партиядан; 25 – «Справедливая Россия», 21 – «Партия Роста» 2-си, «КПРФ» 137-си оьзлер салгъанлар.

Сайлавчуланы савлугъуну гьайын этип, коронавирус инфекция аврувну яйылывуну алдын алмакъ муратда 2020-нчы йылны июль айыны 24-нде ЦИК сайлавланы 3 гюн оьтгермек деп къарар къабул этген.

Шо къараргъа асасланып, оператив штабыны жыйынында ДР-ни территориясында аврувну яйылывну алдын ала туруп, сайлавланы 3 гюн оьтгермек деген пикирге гелдилер.

Бугюнге 21 адам ТИК-ге берген арзаларын къайтарып алгъан.

Сайлав комиссия участкалар июль айны башында референдумгъа тавуш берегенде, террор къоркъунчсузлукъгъа, от тюшювлени алдын алыв чаралар оьтгерилген. Бары да сайлав участкалар муниципал къурулувланы, школаланы, маданият биналарында иш гёре, шо саялы бу биналарда тайышывсуз от тюшювлени алдын алыв, террор къоркъунчсузлукъну алдын алыв чаралар оьтгериле.

Гьакимликни ерли органларыны къурулувларыны ёлбашчылары къалгъан вакътини ичинде сайлав участкаланы тарыкълы алатлар булан таъмин этмекни, электрик ярыкъ къайтып къалса, ток чыгъарагъан генераторланы запасын болдурма тюше. Районда гьакимликни ерли къурумларына депутатлар сайламакъ учун сайлавлагъа гьазирлик гёрюв гезиги булан юрюлюп тура. Сайлавланы къурумлу оьтгермек учун бары гюч ва гьаракат бакъдырылгъан ва закон булан токъташдырылгъан болжаллагъа бары гьазирлик гёрюв ишлер тамамланажагъына шек ёкъ.

Магьамматсайит Алпанаев, районну территория сайлав комиссиясыны председатели

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3