Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

03.07.2020 09:19 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Герти доктор

Бугюнлерде савлай дюньяда яйылгъан коронавирус аврувну енгмек учун гьаракат этив чараланы аслу пайы савлукъ сакълавну къуллукъчуларына тюшгенин ва олар къаны-жаны булан белсенип оьз намусун кютгенин биз барыбыз да яхшы билебиз.

Хапарсыздан дюньягъа яйылгъан балагь аврув бизин районгъа да етишди. Халкъ башлап англамай турду, аврув яйылды, больницалар толду. Озокъда, медицина къуллукъчулагъа бек къыйын болду. Район больницаны коллективи янын салып ятмай, гече демей — гюн демей, къолундан гелеген бары да кёмекни этдилер.

Аврувлагъа кёмек къолун узатгъан бары да докторлагъа Аллагь рази болсун! Оланы оьтген касбу байрамы булан къутлайман ва яшавда насип, савлукъ, ишинде уьстюнлюклер ёрайман.

Оьзюмню гиччирек макъаламда мен айрыча айтма сюеген врач – Шекер Арсланбекова. Ол яшлагъа къарайгъан доктор буса да, коронавирусну биринчи гюнлеринден башлап аврувгъа къаршы иш юрютме башлады. Больницадан къайры да, герекли форма да гийип, уьй — уьйге гирип, агьлюдегилени яллавун тергеп, авруйгъанларын больницагъа чакъырып, къолундан гелеген кёмегин этип юрюдю.

Коронавирус аврувдан авруп агьлюдегилер барыбыз да ятдыкъ. Тезликде Шекерге сёйледик. Тийишли тергев этип, тарыкълы кёмегин болдуруп, биз больницада ятмай, уьйде ятдыкъ. Шекер гьар гюн бизин уьстюбюзде турду: уколлар этди, системалар салды, таблеткалар берди, гьасили, бизин аякъгъа тургъузду. Огъар Аллагь рази болсун! Шолай бизге йимик нечесе адамгъа ону кёмеги тийди.

Шекер Арсланбекова – шолай оьз ишин герти кюйде, теренден билеген врач. Аврувну гьалын къарагъандокъ англап, тюз диогназ да салып, аврувну сав болгъунча тергевюню тюбюнде сакълай.

Огъар уьюнде де яллыкъ болмай. «Шекер, яшым авруп къалды, бир тынглап къара хари», — деп гелегенлеге де таклифлер берип, разилигин алып, ёлгъа салып юрюп тура.

Шекерни бирдагъы-бир асил хасияты – ол оьзю де «мен билемен, мени билимим магъа таман», деп макътанып турагъан адам тюгюл, макътап йиберсенг де сюймей. Даим янгы­лыкъланы излеп турагъандан къайры да. гьатта дарманланы яза буса да, гьар янын ахтарып, оьзге аврувларын тергеп, сонг таклиф эте.

Шекер – адамны къыйынына табулагъан ёлдаш, терен билимли врач, аркъатаяма ярайгъан тюз къардаш — къурдаш, анагъа бавурлу бала, жанын берме къабул къызардаш, гьайлы ана ва уллана болуп гьалал яшайгъан адам.

Мен бирдагъы да Шекерге ва бары да Къарабудагъгент район больницаны медицина къуллукъчуларына бизин агьлюню атындан баракалла билдиремен. Ожагъыгъызда берекет, парахатлыкъ булан, яшавугъузда къыйынлыкълар гёрмей, узакъ оьмюр яшагъыз деп айтма сюемен.

Зубайда Атаева, Къарабудагъгент юрт

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

28