Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

03.07.2020 09:10 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьасиллер яман тюгюл

Автор: Шихав Къайирбеков

Уллу уьлкебизни бары да ерлеринде йимик, бизин районда да Россия Федерацияны аслу закону – Конституцияны айры-айры гесеклерине алмашынывлар этмек учун халкъны пикири тарыкъ. Шосуз Конституциягъа алмашынывлар этив закон ёлу булан гери урула.

Конституциягъа алмашынывлар этивге гьазирлик гёрюв авур шартларда юрюлдю. Коронавирус аврувуну яйылывуну алдын алмакъ, ону къоркъунчлугъун кемитмек муратда РФ-ни Президенти Владимир Путинни таклифине гёре Конституциягъа алмашыныв этивге байлавлу тавуш берив июн айны 25-нден башланып, июль айны 1-нде ахшам сагьат 8-де бары да сайлав участкалар ябулду.

Айтма тарыкъ, районну юртларында ватандашлар Конституциягъа алмашынывлар этивге байлавлу болжалдан алда тавуш беривде актив ватандаш позициясын гёрсетдилер. Сайлав участка комиссияланы уьюрлери билдиреген кюйде, адамланы сайлав участкалагъа геливю яман тюгюл деп гьисап этилди.

Районну ичинде 32 сайлав участкалар бар. Оланы уьюрлери Роспотребнадзор талап этеген къорув алатлар булан таъмин эди. Тавуш берме гелген адамлагъа маскалар, къолгъаплар, бир керен къолланагъан ручкалар бериле, иссилиги тергеле эди.

Биринчи июль – Конституциягъа алмашынывлар этивге байлавлу тавуш беривню ахырынчы гюню. Сагьат 10 вакъти райцентрны маданият къаласындан милли музыканы шат макъамы къулакъгъа чалына. Бу сайлав участкада районну башчысы Магьмут Амиралиев де тавуш берме герек. Сагьат он бирни яртысы бола туруп, районну башчысы М.Амиралиев оьзюню 1-нчи орунбасары Агьмат Гьажиевни ва район администрацияны оьзге жаваплы къуллукъчуларыны узатыву булан сайлав участкагъа тавуш берме гелди. Тарыкълы процедуралардан сонг, М.Амиралиев Конституциягъа алмашынывлар этивге тавуш берди. Сайлав участкада комиссияны уьюрлерини ишине разилигин билдирди.

Шо гюн Къарабудагъгент районну башчысы М.Амиралиев сайлав участкаларда тавуш берив нечик юрюлегени булан ювукъдан таныш болмакъ муратда автошколаны бинасында ерлешген 0612 номерли сайлав участкада да болду. Тавуш берме гелеген адамлагъа къарап рази къалды.

Олай да, шо гюн районну башчысы Дёргели, Къакъашура юртлардагъы сайлав участкаларда болду.

Дёргели юртдагъы 0619 номерли сайлав участкада да Конституциягъа алмашынывлар этивге тавуш берив жанлы юрюлегени гьис этиле. Ону оьзю районну башчысы М.Амиралиев де эсгерди.

Сайлав участканы председатели Маккашарип Хидриев бизге билдиреген кюйде, шо гюн тюшге тавуш берген адамланы санаву 80 процентден оьте. Бу участкада 2170 сайлавчу бар.

Шо гюн Дёргели юртда 0619 номерли сайлав участкада болгъан бирдагъы бир шатлы агьвалат – юртлу, загьматны ветераны Убай Алиевни тувгъан гюню. Районну башчысы М.Амиралиев У.Алиевни атына «Бирикген Россия» партияны ёлбашчысыны къол басыву булан гелген «Гьюрметлев кагъызны» охуду ва тапшурду. Оьзюню атындан Убайгъа интернети булангъы ренкли телевизор савгъат этди.

Июль айны 1-нде ерлерде сайлавланы барышына гёз къарата туруп, М.Амиралиев Къакъашура юртну маданият къаласында ерлешген сайлав участкада да болду. Ол сайлав участканы уьюрлери булан шо гюн оьзю 89 йыллыгъын белгилейген Камил Жаппаровну янына да барды. Камил уьюнде Конституциягъа алмашынывлар этивге тавуш берди.

Тавуш берив районну оьзге юртларында да къурумлу юрюлдю.

Территория сайлав комиссияны председатели Магьамматсайит Алпанаев бизге берген протоколгъа гёре, тавуш беривде 46185 адам ортакъчылыкъ этген. Процент гьисапда 90,44 бола. Шоланы 87,79 проценти Конституциягъа алмашынывлар этме разилигин билдирген, 11,82 проценти рази тюгюлбюз деп тавуш бергенлер.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1