Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

19.06.2020 09:05 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Милли проектлер иш гёре

Автор: Шихав Къайирбеков

Июн айны 16-нда «Къарабудагъгент район» муниципал районну администрациясында гезикли чара оьтгерилди. Чарада районну башчысы М.Амиралиев, ону биринчи орунбасарлары, район администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы, идараланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны башында районну башчысы М.Амиралиев районда коронавирус инфекция аврувну алдын алывда гёрюлюп турагъан ишлени, районну территориясында ерли азарханада къоркъунчлу аврувдан авруйгъанланы санаву кемийгенин, аврув къабунгъанлар врачланы гьаракаты булан сав болуп чыгъагъанын эсгерди.

Районну башчысы М. Амиралиев залдагъылагъа суд приставланы бизин райондагъы бёлюгюне янгы ёлбашчы этилип белгиленген Руслан Биймурзаев булан таныш этди.

Шо гюн арагъа салынып ойлашылгъан проектлени яшавгъа чыгъывуна байлавлу этилип турагъан ишлени, гележекде этме гёз алгъа тутулгъан проектлени гьакъында районну башчысыны 1-нчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитов гьисап берди.

Ону сейлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, районну территориясында иш гёреген федерал, республика, муниципал программалар юртланы халкъларын сан янлы ичеген сув булан таъмин этивге, савлукъ сакълав, яшлагъа билим берив тармакъланы ишин оьрге гётеривге, ватандашланы ял алывуна тийишли онгайлыкълар болдурувгъа, ёлланы, юртланы орамларын онгарывгъа бакъдырылгъаны ачыкъ болду.

И.Абдулмежитов сёзюн узата туруп, оьрде эсгерилген федерал, республика, муниципал программаланы ерлерде яшавгъа чыгъывуну уьстюнде токътап сёйледи. Барыбызгъа да белгили кюйде, коронавирус инфекция аврувну яйылывуну алдын алмакъ муратда эки айны узагъында карантин билдирилип турду. 2020-нчы йылны 1-нчи кварталында районну территориясында этилеген ишлени барышы рази къалардай тюгюл экенин, гьали ишлер чалтлаша барагъанын ачыкълашдырды.

2020-нчы йылда Къарабудагъгент, Дёргели, Жанга юртларда школа чагъына етмеген яшлар сакъланагъан яшлар бавуну къурулушу башлангъан. Докладчыланы сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, бу ишлени подрядчиги РФ-ни асгер оборонасы кюте.

Районну башчысыны 1-нчи орунбасары И.Абдулмежитов оьзюню сёйлевюнде ёл фонддан таба ерлерде этилип турагъан ишлени де суратлап чыкъды.

И.Абдулмежитов республика инвестиция программа булан Къурбуки, Губден юртланы халкъларын ичеген таза сув булан таъмин этмек учун «Хала-горок» сув кёлден сув тазалайгъан алатланы ясандырыву булан 12, 5 чакъырым узунлугъу булан быргъылар тартыв ишлер узатылып турагъанын эсгерди. Мунда этме герекли ишлени объему – 134 миллион манат. Докладчы оьзюню сёйлевюнде Дёргели юртда къурулгъан участка больницаны тийишли техника, алатлар, оьзге тарыкълы инструментлер булан таъмин этив ишлер къалгъанын эсгерди.

Бу йыл РИП булан Дёргели юртну халкъына ичеген таза сув булан таъмин этивде 67, Къакъашура-Къакъамахи юртланы халкъын сув булан таъмин этмек муратда 84 миллион манатны къадарына ишлер этме гёз алгъа тутулгъан. Тарыкълы кагъызлары онгарылып бите турагъанын малим этди. Чараны ахырында арагъа салынып къаралгъан федерал, республика, муниципал проектлени районну территориясында яшавгъа чыгъывуна тындырыкълы кюйде тынглагъан сонг, районну башчысы М.Амиралиев тийишли къуллукълагъа ишлени темплерин чалтлашдырмакъ, объектлени заманында пайдаландырывгъа бермек учун къатты контрол болдурма тапшурувлар берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4