Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

19.06.2020 09:13 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Коллектив булан оьктеммен

Автор: Калимат Эльмурзаева

Гьар йыл июн айны 21-нде бизин уьлкебизде медицина къуллукъчусуну гюню белгилене. Оланы касбу байрамыны алдында «Районну яшаву» деген газетни къуллукъчулары Къарабудагъгент район больницаны баш врачы Расул Гьиравов булан ёлугъуп, лакъырлашыв этген. Тюпде шо лакъырлашывну сизин тергевюгюзге беребиз.

-Расул Гьиравович, Къарабудагъгент район больницада ишлейген нече къуллукъчу бар ва районну нече юртун къуршагъан?

-Бизин район больницагъа 4 участка больница, 7 врачебный амбулатория, 6 фельдшер-акушер пунктлар гире. Къарабудагъгент район больница 18 адамлар яшайгъан пунктну талапларын кюте. Къарабудагъгент район больницаны структурасына уллулагъа ва яшлагъа къарайгъан поликлиника да гире.

Умуми этип алгъанда, бизин район больницаны ва юртлардагъы ФАП-ны коллективлери Къарабудагъгент районда яшайгъан 84 мингден де къолай ватандашлагъа къуллукъ эте.

Бизин Къарабудагъгент район больницада терапевт, яшлар табагъан уьй, яшлагъа къарайгъан бёлюк, лаборатория, инфекция, реанимация, интенсивный терапия, гинекология, хирургия бёлюклери иш гёре. Буссагьатгъы вакътиде ЦРБ-де 784 адам ишлей.

-Артдагъы уьч айны алып къарасакъ, коронавирус инфекцияны яйылыву ватандашлагъа авур тийди, четимликлер тувдурду. Бизин район больницада ятгъан аврувлулар тарыкълы медикаментлер ва ИВЛ аппаратлар булан таъмин этилинген эдими?

-Артдагъы дёрт айны ичинде пневмония аврув булан авругъанланы санаву артды.

Шо айтылгъан заманны ичинде пневмония авруву булан 1,5 минг адам больницада ятды. Оланы 49-уна кёмек этме бажарылмады.

Къарабудагъгент район больница ватандашланы савлугъун болдурмакъ учун тарыкъ-герек булан толу кюйде таъмин.

Савлукъ сакълав министерлиги больницагъа бюджетден акъча маялар гёрсетген эди.

Больницаны реанимация бёлюгюнде 8 ИВЛ аппарат бар. Сонг да, гетген 2019-нчу йыл бизин район больницагъа «Здоровье» деген программагъа гёре, янгы рентген аппарат, цифровой флюорография аппарат ва 3 «Скорая помощь» машин берилди.

Демек, савлукъ сакълав министерлиги пандемияны заманында янгы техника алмагъа акъча булан кёмеклешди. Олай да, биз Къурбуки юртну больницасындагъы компьютер томографгъа ремонт этдик. Май айны 5-нден башлап бизин районну халкъы акъча бермей оьпкелерине компьютер томография этип тура.

-Сизин больницаны докторлары дёрт айны узагъында коронавирус инфекция булан ябушуп тура. Оланы къайсын эсгерме боласыз?

-Газетден таба сёйлейгенимден пайдаланып, биринчилей Къарабудагъгент районну больницасыны бары да коллективине оьзюмню атындан баракалла билдирмеге сюемен.

Медицина къуллукъчулар коронавирус инфекция яйылгъандан берли оьзлени савлугъун къызгъанмай ва аямай, бек авруйгъан пациентлер булан ишлеп турду ва коронавирус инфекция булан авруп гелген ватандашланы савлугъун болдурмакъ учун оьзлени къолундан гелеген бары да гючюн салды.

Къарабудагъгент район больницада бары да даражаларда 500-ге ювукъ медперсонал коронавирус аврув булан ябушмагъа герек эди.

Айрокъда, район больницада ишлейген младший персоналгъа айрыча оьзюмню баракалламны билдирмеге сюемен. Бизин больницада ишлейген медперсонал авруйгъан пациентлеге арив къарамакъны гьайын этип турду.

Коронавирусну пандемиясыны заманында биз ординатурада охуйгъан стажёр-докторланы да ишге къуршадыкъ.

Шолай бизин коллективге ординатурада охуйгъан уьч реаниматолог докторлар къуршалды.

-Бугюнлерде больница тарыкъ-герек дарманлар булан таъмин этилингенми. Етишмейген дарманланы болдурмагъа кёмеклешгенлени атларын эсгерсегиз?

-Коронавирусну пандемиясыны заманында бизин районда яшайгъан ватандашлагъа дарманланы тапмагъа къыйын эди.

Больницада авруп ятгъан ватандашланы биз тарыкъ дарманлар булан таъмин этип турдукъ.

Олай да, савлукъ сакълав министерлиги де бизге кёмегин болдурду.

Больницада ятгъанлардан къайры да 1300 авруйгъан ватандашлар уьйлеринде савлугъун беклешдирди.

Шолай къыйын вакътиде рагь­мулу къолун узатгъан меценатлагъа баракалла билдирмеге сюемен. Оланы арасында «Байболатовну» атындагъы фондну, Магьамматсолтан Магьамматов, Керим Гьюсейнов, Магьамматгьюсен Насрутдинов, Абдулвагьап Папалашев ва башгъалары бар. Олар бизге кёп тюрлю дарманлар алып йиберди. Айрокъда, волонтёрланы да бизге кёмеги тийди. Адамлар “самоизоляция” режимни юрютмейген саялы коронавирус инфекция районда бек яйылгъан эди.

Бугюнге бизин больницада пневмониядан авруп, коронавирусгъа шеклик булан 53 адам ятгъан. Олар докторланы тергевюню тюбюнде тура. Мен савлай Къарабудагъгент район больницаны коллективин гележек байрамы булан къутлап, олагъа яшавунда къатты савлукъ, яшавунда парахатлыкъ ёрамагъа сюемен.

-Кёп савболугъуз!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7