Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

15.06.2020 11:58 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

"Байболатгьажи" рагьмулу фондгъа баракалла!

Автор: Багьавутдин Самадов
Къарабудагъгент район администрацияны технология маълумат бёлюгюню алдынлы касбучусу, журналист ва шаир

Язбаш вакътиден берли бизин савлай элибизде, янгы йылны башындан берли буса бютюн дюньяда, "тажлы тумав" ("коронавирус") деген аврув ва шо аврув булан югъагъан оьзге авурлар халкъны арасында яйылмагъа башланды.

2020-нчы йылны июн айны 15-не "Тажлы тумав" ("коронавирус") аврув булан авругъанланы санаву бугюнлерде дюньяда 8 миллион адамгъа етишген. Шоланы яртысы сав болгъан, 433 минг адам оьлген.

Шолай, Россияда авругъанланы санаву ярым миллиондан артгъан. Шолардан 284 минг адам сав болгъан, 7100 – гечинген. Олай да, уьлкебиз Дагъыстанда авругъанланы санаву 6600-ден артгъан, шоланы 4700-ге ювугъу – сав болгъан ва 300-ден къолай адам оьлген.

Олай да, бизин Къарабудагъгент районубузда 1800-ден артыкъ адам "пневмония" аврув булан авругъан, шоланы 160-ы – "тажлы тумав". Олай да, "пневмония" булан авругъанланы 720-сы сав болгъан. "Тажлы тумав" аврувланы 83-сю де сав болгъан ва агьлюлерине къайтгъан. Тек, не амал, 49 адам гечинген.

Савлай алам, Ватаныбыз ва халкъыбыз бу авур аврувгъа тарыгъанда, пачалыгъыбызны ёлбашчылары булан янаша ерлердеги муниципал къурулувланы ёлбашчылары да халкъны гьайын этмеге гиришди. Демек, ишин тас этгенлеге акъча маялар, далапчылагъа налогланы ва ясакъланы тёлевде енгилликлер, чинкдеси, яшлары бар агьлюлеге харж булан кёмеклер этилди. РФ-ни ва ДР-ни Гьукуматлары булан бирче Къарабудагъгент район администрацияны гьакимлери де жамиятгъа болагъан кёмегин болдурду.

Мекенли айтсакъ, гелими осал ва кёп яшлы агьлюлеге, сакъатлагъа ва пенсионерлеге гьар якъдан социал кёмек этилди. Шолай агьлюлеге дарманлар, ашамлаыкъ ва сурсат продукталар берилди.

Озокъда, булай къувунлу ва къыйынлы гьалда таман чакъы даражада кёмек этмеге бажарылмай буса да, 3 йылдан 16 йылгъа чагъы булангъы гьар яшгъа 10 минг, 3 йыл битгинче сабийге 15 минг (5 минг манат була 3 ай), сонг да, 3 йылдан 7 йылдан айлангъынча 6 айгъа бирче 30 минг манат акъча маялар яш ва жагьил агьлюлер учун уллу кёмек болду деп айтмагъа ярай.

Алапа алып ишлейгенлени, уьйде турса да, алапаларын толу кюйде тёлегени де, социал якълав болгъанын исбатлай.

"Тажлы тумав" аврувну вакътисинде ишлеген ва аврувланы сав этген медицина къуллукъчулагъа да гьукуматны янындан иштагьландырыв акъча маялар тапшурулду. Олай да, гёнгюллю кюйде (волонтёр) кёмек болдургъанланы да унутмагъа ярамай. Яшёрюмлер, муаллимлер, тарбиялавчулар, пенсионерлер – булар барысы да иш булан машгъул адамлагъа ва медицина къуллукъчулагъа маскалар, къолкъаплар тикдилер.

Халкъны башына булай авур намус ва аврув тюшгенде, далапчылар ва рагьмулу фондлар, олай да ватандашлар оьзлени чомартлыгъын ва сахаватлыгъын, кёмек этегенлигин ва бир-биревге языкъсынагъанлыгъын бирдагъы керен ачыкъ этди.

Булай ишни алдын алмакъ учун гьакимлер ва имамлар, медицина ва ихтияр якълав къурумланы къуллукъчулары бирлешип ишлегенлиги де, жамиятны бирлигин, дослугъун ва сыкълашывун бирдагъы керен аян этди.

Чомарт къоллу, рагьмулу юрекли, оьзден хасиятлы адамларыбыз да бу авурлукъ гелгенде халкъдан арек турмады. Айтагъаным, олар да халкъгъа социал якъдан кёмеклешдилер.

Савлай Дагъыстанны сенатор Сулейман Керимов бир-нече миллиард манатланы къадарында дарманлар, медицина къураллар ва оьзге тарыкъ-герек алатлар булан тамам этди.

Шоллукъда, бизин Къарабудагъгент районну халкъына "Байболатгьажи" деген рагьмулу фонд кёп кёмек болдурду ва къолкъошду. Масала, эсгерилген фонддан таба районну 17 минг агьлюсюне бирер къап ун ва шекер уьлешинди.

Демек, ишсиз уьйде олтургъан яш ва жагьил агьлюлер учун шо уллу ва замында этилген кёмек деп ташдырып айтмагъа ярай. Иши барлагъа, пенсионерлеге, сакъатлагъа пачалыкъны янындан аз-кёп буса да акъчалар тёлене. Олар шо акъчагъа ожакъны юрютмеге бола. Бирдагъы керен эсгерейим, ишсиз къалып турагъан яш ва жагьил агьлюлеге ун ва шекер булан кёмек болдурулгъанлыгъы лап да тарыкълы ва агьамиятлы.

"Байболатгьажи" рагьмулу фонд оьзюню садагъасын ва кёмегин гьар агьлюню абзарына етишдирди. Айтагъаным, авур юк ташыйгъан КАМАЗ машинлерден къапланы бираз енгил Газель машинлеге гёчюрюп, сонг гьар ожакъгъа алып бардылар. Шо ишни тийишли кюйде кютмек муратда юрт администрацияланы башчылары, яшёрюмлер ва волонтёрлар къуршалдылар. Демек, "Байболатгьажи" рагьмулу фондну социал кёмеклиги гьар-бир адамгъа ва ожакъгъа етишди деп айтмагъа тийишли.

"Байболатгьажини" атындагъы рагьмулу фонд районну ичиндеги 290 адамны гьавайын кюйде сыйлы Маккагъа Гьаж къылмагъа йибермеге деп, гёз алгъа тутгъан. Шо гьакъда районну ичиндеги юртлагъа билдирилген. 45 йылдан 60 йыл чагъына ерли осал гелими булангъы бусурман адамгъа фонддан таба Гьаж къылмагъа бармагъа имканлыкъ бериле.

Яшыртгъын садагъаны даражасы артыкъ экенлигин билеген "Байболатгьажи" деген рагьмулу фондну кюрчюлендирген ёлбашчысы Есибиз Аллагьны разилигин алагъан йимик, оьзюню халкъыны баракалласын да алажагъы мекенли. Шолай адамланы ишлерин Аллагь онгарсын ва тюзлесин. Амин!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

22