Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

07.05.2020 21:20 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Игит – командир-минометчик

Автор: Багьавутдин Самадов
Къарабудагъгент район администрацияны маълумат технология бёлюгюню алдынлы касбучусу, журналист, шаир, Россияны журналистлерини (СЖР) ва россиялы язывчуланы (СРП) союзларыны уьюрю

Бу йыл бизин Ватаныбыз, кёп миллетли халкъыбыз Уллу Ватан давда елевчю немис-фашистлерден гелген Уллу Уьстюнлюкню 75-йыллкъ юбилейин белгилей. 4 йылны боюнда бизин элибиз оьзюню юзлер булан шагьарларын, минглер булан юртларын, чинкдеси, 27 миллиондан артыкъ халкъын тас этген.

Уллу Ватан дав юрюлегенде бизин Къызыл Армиябыз тиши-тырнагъына ерли савутлангъан душмангъа игит кюйде къаршы тургъан. Прохоровкадагъы белгили танк ябушув, Сталинградны якълав, Ленинградны къамавгъа алыв, Курск ябушув, Берлинни гьужум этив ва дагъылгъан Рейхстаггъа къызыл байракъны къагъыв – шулар барысы да бизин элибизни къайгъысы, акъубасы, дерти, умутлары, тас этивню ва Уллу Уьстюнлюкню гёзьяшлары.

Уллу Уьстюнлюкню 75-йыллыкъ юбилейи булан янаша бу йыл бизин къумукъ халкъыбыз Макътавлукъну орденлерини толу кавалерлерини бириси – Абдурагьман Арсланбекович Ширавовну 100-йыллыгъын белгилей.

Ширавов Абдурагьман Арсланбекович 1920-нчы йылны апрель айыны 15-нде Къарабудагъгент районну Уллубийавул юртунда тувгъан. Ол ата юртунда 4 класны битдирген сонг, анадаш колхозну авлакъларында иш башлагъан. Ишчи-сабанчы Къызыл Армияны сыдыраларына Абдурагьман Ширавовну 1940-нчы йылда чакъыргъан.

Уллу Ватан дав башлангъынча, ол полк школаны тамамлагъан. Уллу Ватан давну биринчи гюнюнден тутуп, душман булангъы ябушувларда ортакъчылыгъын болдургъан Абдурагьман Ширавов Белоруссияны ва Польшаны немис-фашистлерден азат этивде ортакъчылыкъ этген.

540-нчы армия миномет полкну миномет расчетуну командири (49-нчу армия, 2-нчи Белорус фронт) баш сержант Абдурагьман Ширавов 1944-нчю йылны май айыны 25-нде, Белоруссияны Могилев областыны Рясна шагьарындан темиркъазыкъ-гюнбатыш ягъында 8 чакъырым арекде ерлешген Каребы юртну ягъасында болгъан ябушувда, душманны уьч орудиесин дагъытмагъа бажаргъан. Ябушувларда гёрсетген игитлиги учун 1944-нчю йылны июн айыны 18-нде Абдурагьман Ширавовгъа Макътавлукъну орденини 3-нчю даражасы берилген.

Биз оьрде эсгерген кюйде, Абдурагьман Ширавов Польшаны азат этивде де ортакъчылыгъын болдургъан. Шоллукъда, 1944-нчю йылны октябр айыны 9-нда Новогруд шагьарда душманны якълавун йырмагъа бажаргъан. Демек, ол Нарев оьзенни юзюп чыкъгъан сонг, оьзюню расчету булан душманны бир нече гьужумларыны алдын алгъан. Ол оьзю янгыз ондан артыкъ немисни оьлтюрген, эки атышыв точканы ва батареяны тозгъан. Шо ябушувда гёрсетген къоччакълыгъы саялы, 1944-нчю йылны декабр айыны 13-нде Абдурагьман Ширавовгъа Макътавлукъну орденини 2-нчи даражасы тапшурулгъан.

Уллу Ватан давну ахыр гюнлеринде, ачыкълашдырып айтсакъ, 1945-нчи йылны март айыны 27-нден 31-не ерли Польша уьлкени алдынгъы Данциг (гьалиги Гданьск) шагьарыны къырыйында болгъан ябушувда Абдурагьман Ширавов миномет душманны батареясыны ва пехотасыны бир взводуну бёлюгюн ёкъ этген. Арадан бир йыл оьтюп, 1946-нчы йылны май айыны 15-нде СССР-ни Оьр Советини Президиумуну хас Указы булан, елевчю немис-фашистлеге къаршы ябушувларда гёрсетген къоччакълыгъы саялы, баш сержант Абдурагьман Арсланбекович Ширавовгъа Макътавлукъну орденини 1-нчи даражасы тапшурула ва ол Макътавлукъну орденлерини толу кавалери деген гьюрметли атгъа ес бола.

Абдурагьман Ширавов оьзге тюрлю орденлер ва медаллар булан да савгъатлангъан. Ол 1946-нчы йылда ата юртуна къайта ва ерли колхозда, сонггъа таба совхозда чалыша. Оьзюню загьмат ёлун ол ерли совхозну директоруну орунбасарыны къуллугъунда тамамлай. Яшавуну ахыр йылларын Абдурагьман Ширавов Магьачкъала шагьарда оьтгере.

Абдурагьман Арсланбекович Ширавов 1997-нчи йылда гечинген ва ата юрту Уллубийавулда гёмюлген.

Игит – командир-минометчик Абдурагьман Ширавовну уллу агьлюсю ва кёп наслулары къалгъан ва олар ону ёлуна ва ишине амин деп ташдырып айтмагъа ярай. Ону яшлары ва яшларыны яшлары пачалыгъыбызны гьар-бир тармагъында уьстюнлю ва уьлгюлю кюйде загьмат тёге. Бу ерде бир мисал гелтирмекни арив гёремен. Ону торуну (внук) Магьамматмурат Ширавов ихтияр якълав къурумларда 20 йылдан артыкъ чалышгъан. Масала, огъар 1999-нчу йылда, халкъара террорчулукъ бандит бёлюклеге къаршы ябушгъаны саялы, "Къоччакълыкъны медалы" ("Медаль за отвагу") тапшурулгъан.

Бизин Къарабудагъгент райондан Уллу Ватан давгъа 4178 якълавчу гетген, оланы яртысындан къолайы оьз эли учун жанларын къурбан этген. Олай да, Уллубийавулдан давгъа 200-ге ювукъ адам гетген, оланы 104-сю дав майданларда бизин насибибиз ва талайыбыз учун къалгъан.

Айтагъаным, дав майданда жанларын къурбан этгенлени ва уьйлерине къайтгъанланы гьарисини атын билмеге ва яшёрюмлерибизге билдирмеге борчлубуз. Оланы атлары гьар кимни юрегинде терен гьыз булан язылмагъа герек. Олагъа салынгъан эсделиклер гьар даим таза ва ярыкъ болмагъа тарыкъ.

Абдурагьман Ширавов йимик, давда ортакъчылыкъ этген бары да якълавчуларыбызны игитликлери ва ярыкъ келпетлери бизин эсибизде сакъламакъ ва оьсюп гелеген наслуларыбызгъа герти кюйде тапшурмакъ – гьалиги наслуну аслу борчу.

Гьар адамны шо борчун таза ва ачыкъ кюйде кютмеге чакъыраман!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

11