Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

07.05.2020 15:46 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

9 Май – Уллу Уьстюнлюкню Гюню

Къутлавлар

Уллу Ватан давну аявлу ветеранлары ва Къарабудагъгент районлулар!

Бу сыйлы байрам – Уллу Уьстюн­люкню Гюню булан сизин гьакъ юрекден къутлайман. 9 Май – бары да халкъ учун айрыча агьамиятлы байрам. Бу байрам гюн бизин учун бек асил гюнлерден санала, ол Ватанны якълавчуларыны къоччакълыгъыны, игитлигини, батырлыгъыны, къоркъув билмейгенлигини белгиси, тарихибизни бир гесеги болуп токътай.

Гьюрметли ветеранлар! Уллу Ватан давну йылларында сиз гёрсетген къоччакълыкъ­лар сизин ана Ватангъа бакъгъан якъдагъы сюювюгюзню, аминлигигизни исбат эте. Сизге къатты савлукъ, парахат яшав ва кёп яхшылыкълар ёрайман!

Магьмут Амиралиев, Къарабудагъгент районну башчысы

9-нчу майда бизин халкъ гитлерчи Германия булангъы давдан уьстюн гелгенли 75 йыл тамамлана. Етишип гелеген Уьстюн­люкню Гюню булан райондагъы ветеранланы, Уьстюнлюкню ювукълашдырмакъ учун тылда загь­мат тёкген бизин эсли наслубузну, олай да районну бары да халкъын гьакъ юрекден къутлайбыз. Яшавда дагъы шолай къара гюн­лени гёрмей, аяз кёкню тюбюнде насипли яшамакъны барыгъызгъа да ёрайбыз.

“Бирлешген Россия” деген Бютюнроссия сиясат партияны район бёлюгю

Бир гюнден биз Уллу Уьстюнлюкню Гюнюн 75-нчи керен белгилежекбиз. Уллу Ватан давда ортакъчы­лыкъ этген бары да ветеранларыбызны эсге ала туруп, бизин бугюнгю яшавубуз, ярыкъ гележегибиз учун жанын бергенлеге, шо давда ябушгъанлагъа, Уллу Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдырывда ортакъчылыкъ этген юртлуланы барысына да гьар гюнлюк макътав этебиз. Районлуланы барысын да инг де уллу ва асил байрам –9 Май булан къутлай туруп, къатты савлукъ, парахатлыкъ ва шат яшав ёрайман.

Магьамматсолтан Магьамматов, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты

Уллу Уьстюнлюкню Гюню ювукълаша тура. Давда ортакъчылыкъ этген бары да игитлерибизни атларын эсге ала туруп, бизин ярыкъ гележегибиз учун жанын берген, бизге парахатлыкъ гелтиргенлени барысына да гьар гюнлюк макътав этебиз. Бизин игит халкъыбызны ишлери гьар даим оьр болажакъ.

Сизин барыгъызны да шу инг де уллу ва асил байрам — 9 Май булан къутлай туруп, сизге савлукъ, парахатлыкъ, шатлыкъ ва къайгъысыз яшав ёрайман.

Гьажи Гьажиев, районда давну ва загьматны ветеран­ларыны Советини ёлбашчысы

Уллу Уьстюнлюкню Гюнюн 75 керен белгилей турабыз. Уллу Ватан давда ортакъчы­лыкъ этген бары да ветеранларыбызны эсге ала туруп, бизин бугюнгю яшавубуз, ярыкъ гележегибиз учун жанын бергенлеге, шо давда ябушгъанлагъа, Уллу Уьстюнлюкню Гюнюн ювукълашдырывда ортакъчылыкъ этген районлуланы барысына да гьар гюнлюк макътав этебиз. Юртлуланы барысын да инг де уллу ва асил байрам –9 Май булан къутлай туруп, савлукъ, парахатлыкъ ва шат яшав ёрайман.

Бекболат Сахаватов, депутатланы Район Жыйыныны ёлбашчысы

Районну гьюрметли жамияты!

Бизин халкъыбыз учун лап да сыйлы пачалыкъ байрам – Уьстюнлюкню Гюню етишип геле. Бизин уллаталарыбыз фронтда, улланаларыбыз буса тылда шо сыйлы Уьстюнлюкню къазанмакъ учун хыйлы къан тёкген, кёп уллу къайгъылар гёрген. Шо Уьстюнлюкге етишмек учун бизин районлулар да оьзлени къошумун болдургъан. Районубузну бары да юртларында Уллу Ватан давну ортакъчыларына ва шонда белгисиз тас болгъанлагъа эсделиклер салынгъан ва шолагъа тийишли къарав бар.

Районну бары да халкъын Уьстюнлюкню Гюню булан гьакъ юрекден къутлай туруп, бизин уллуларыбыз кёп къыйынлыкъда къазангъан Уьстюн­люкню абурун сакъламакъны ёрайбыз.

«Районну яшаву» газетни коллективи

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7