Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.12.2020 08:51 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Баракалла болсун!

Автор: Сизге уллу гьюрмет булан, сиз бакъгъан, сиз сав этген аврувлуланы атындан: Акъай Алиев, Къарабудагъгент юрт.

Бугюнлерде, бары да ерлерде йимик, бизин Къарабудагъгент юртдагъы район больницада да ишлер бек къыставлу салынгъан. Айтагъаным, мундагъы врачлар, медсестралар, гьатта техника къуллукъчулар ерли халкъны савлугъуну гьайын эте туруп, гечесин- гюнюн бир этип чалышалар. Шо сёзлеримни мекенлешдире туруп, оьзюм гёзюм булан гёргенлеримни айтмагъа сюемен. Декабр айны орталарында бираз сувукълар тийип, къаркъарамны гьалы осаллашып, мен район больницадагъы врачланы янына бардым.

Шондагъы врачларыбыз биринден-бири алып мени бютюнлей тергеп чыкъдылар. Сонг буса бир нече гюн больницада ятмакъны талап этдилер. Мен шо больницаны инфекция бёлюгюнде 9-10 гюнлер ятып, савлугъумну камиллешдирмекни гьайын этдим. Шо гюнлерде мен бизин врачларыбыз, медсестраларыбыз халкъны савлугъу учун нечик гьайлы янашагъанын да гьис этдим.

Гертилей де, бизин акъ халатлыларыбызны барысы да дегенлей, оьз борчларына намусу булан янашып ишлейгенине мюкюр болдукъ. Больницаны баш врачы Расул Гьиравовдан башлап медицина къуллукъчуланы барысы да халкъны савлугъун болдурмакъ учун чалышалар. Оланы асил сёзю, сюйкюмлю къаравлары, гьар аврувлугъа оьзтёрече янашагъан лайыкълы сёйлевлери къайсы дармандан да бек бальгьам болагъанына тюшюндюк. Шо саялы болмагъа да ярай, 2 жума да гетгинче, оланы гьаракаты булан мен къолай болдум, къаркъарамны гьалы да яхшылашды. Мени ва мени йимик нечесе аврувлуланы савлугъун камиллешдирип юрюйген врачлар Даният Магьамматованы, Адавият Гьажиеваны, Маржанат Исрапилованы, олай да, медсестралар Илмугьаят Гьамитованы, Зарема Пашаеваны, Зугьра Гьажиеваны, Къыстаман Гьажиевовны , Сапият Ягьияеваны, Жамиля Салаватованы, Гюлжанат Керимгьажиеваны, Рукъуят Багьавутдинованы, эсгерилген больницаны баш врачы Расул Гьиравовны Янгы йыл байрам булан къутлай туруп, ишинде дагъы да уллу уьстюнлюклеге етишмекни ёрайман.

Сиздей врачлагъа, медицина къуллукъчулагъа баракалла болсун!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0