Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.12.2020 08:29 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аслам къошумун этгенлер

Автор: Шихав Къайирбеков

2020-нчы йыл тамамланма бугюнню де къошгъанда бир-эки гюн къалгъан. Гьали йылны боюнда этилген ишлени жамын чыгъарма, къолда этилген уьстюнлюклерден де къуванагъан заман гелген. Районубузда социал-экономика, яшавлукъ-коммунал масъалаланы чечме, юртланы безендиривде, оьзге объектлер къурувда не йимик ишлер этилген, гелеген тананы йылында районну территориясында не йимик ишлер этме гёз алгъа тутулгъан ва планлар салынгъан? Бу соравлагъа жаваплар алмакъ муратда биз декабр айны 23-нде районну яшавлукъ-коммунал ва капитал къурулуш управлениесини ёлбашчысы Бозигит Албёрюев ва управлениени касбучулары булан ону ишчи кабинетинде ёлугъуп, районда этилген ишлени гьакъында толу маълуматлар алма насип болду.

- Бозигит, бизин ёлугъувубуз янгы йылны алдында оьтегенден пайдаланып, сизин ва сиз башчылыкъ этеген управлениени касбучуларын етишип гелеген Янгы йыл булан гьакъ юрекден къутлама сюемен. Янгы йылда сизге къатты савлукъ, 2021-нчи йылда гёз алгъа тутгъан негетлеригизге етме насип болсун. Агьлюлеригизде татывлукъ, англавлукъ, токълукъ, парахатлыкъ болсун.

-Еравларыгъызгъа баракалла.

-Йылны гьасиллери гьакъда сёз башлайыкъ: Барыбыз да гёрюп турагъаныбыз йимик, тарихге гетип барагъан йылда районну территориясында республикада иш гёреген гьар тюрлю программалагъа къошулуп, яшавлукъну бары да тармакъларында зор ишлер этилип тура.

Мен мунда районда гьар тюрлю программалагъа гёре этилген ишлени гьакъында айрыча токътап сёйлеме сюемен.

РИП булан районну территориясында къурулагъан объект –Дёргели юртда 10 койка ери булангъы больницаны къурулушу. Больницаны бинасыны къурулушу битген. 2020-нчы йылгъа больницагъа тарыкълы медицина къураллар алмакъ учун 29 миллион манат акъча гёрсетилген. Тек шо къураллар заман гетип эсги болгъан, заманны талапларына жавап бермей. Шо саялы районну башчысы Магьмут Амиралиевни гьаракаты булан гьалиги заманны талапларына жавап береген медицина къураллар алмакъ учун ДР-ни савлукъ сакълав министерлигине 49 миллион къошум акъча берсин деп, тарыкълы кагъызлары онгарылып берилген. Масъала толу чечилип битмеген.

Экинчи программа «100 школа». Бу программада бу йыл районну 8 школасы ортакъчылыкъ этди. Этилме герекли ишлеге гёрсетилген акъчаны умуми къадары – 24 миллион 800 минг манат. Шону 16 миллиону республика бюджетден. 800 минг манатны район берген. 8 миллион манат – спонсорланы кёмеги. Гёрсетилген акъча маялагъа бютюн ишлер этилген, объектлер пайдаландырывгъа берилген.

«Комфортная городская среда» бу программа булан районну Губден, Къурбуки, Жанга юртларында умуми алгъанда 13 миллион 125 минг манатгъа безендирив ишлер этилген. Шо акъчаны 1 проценти республика бюджетден, 2600 минг манат район бюджетден гёрсетилген. Бары да объектлер пайдаландырывгъа берилген.

Суратларда сиз гёреген объектлер – Жанга, Къурбуки юртларда “Комфортная городская среда” деген программа булан этилген ишлер.

Ёллар фонд. Ерли бюджетден шо муратлагъа 2838 минг манатдан къолай акъча гёрсетилген. Шо харжлагъа районну ичиндеги ёллар, орамлар онгарылып битген.

Республика ёллар фонду. Айтма тарыкъ, артдагъы вакътилерде районда транспорт налогну жыйыв бир къадар артгъан. Район жыйгъан транспорт налог къайтып районгъа геле. Муна, 2020-нчы йыл транспорт налогну жыйылывуну къадарына гёре 29618 минг манат акъча гелген. Шо программа булан районну 14 де муниципал къурулувларында ёллар онгарылгъан, асфальт салынгъан.

Районда транспорт налогну жыйывну яхшы янгъа бурулувунда районну башчысы М.Амиралиевни гьаракатын, тергевюн айрыча эсгерме тюше. Ол сав йылны боюнда ерлерде транспорт налоггъа борчлары бар ёлдашлар, шо ёлдашлар яшайгъан юртланы башчыларын адамланы арасында транспорт налоггъа жыйылгъан харжлар не муратлагъа къолланагъаны гьакъда англатыв ишлени узатып турма буюруп турду. Гёресиз, гёрюлген чараланы, жыйыл­гъан харжланы натижасында ерлерде не йимик ишлер этилген.

Районда Дагъыстан республика маданият министерлигини янындан таба этилеген ишлер де аз тюгюл. Масала, Къакъашура юртдагъы маданият къалагъа 11 миллион манатгъа капитал ремонт ишлер этилди. Дёргели юртдагъы маданият уьюне 12 миллион манатгъа капитал ишлер этилип, объектлер пайдаландырывгъа берилди. Къурбуки юртдагъы маданият уьюне 2, 5 миллион манатгъа ремонт ишлер этилген.

Районда школа чагъына етмеген яшлар сакъланагъан ерлер болдурувгъа да айрыча тергев бериле.

Буссагьатгъы вакътиде районну 3 юртунда: Къарабудагъгентде – 250 яшгъа; Дёргелиде – 200 яшгъа; Жангада 120 яшгъа ери булангъы яшлар бавларыны къурулушлары узатылып тура.

Шо ишлени кютеген къурум – генеральный подрядчиги, РФ-ни Оборона министерлиги.

- Бозигит, къыш да оьзюню ихтиярларына толу кюйде гирген. Районну яшавлукъ-коммунал хозяйстосуну къышгъа гьазирлиги гьакъда не айтма боласыз?

«Къыш-къышлыгъын этмей къоймас» деп айтыв бар. Районну яшавлукъ — коммунал хозяйствосу, школалар, яшлар бавлары кёп квартирлик уьйлер къышгъа толу гьазир. Кёп квартирлик уьйлеге къышгъа гьазирлик паспортлар алынгъан. 2020-2021-нчи йылланы къыш айларына гьазирлик гёре туруп, Уллубийавул, Манас, Къурбуки, Губден, Паравул юртларда трансформаторлар алышдырдыкъ. Аччы, Къарабудагъгент юртларда газны ёрукълашдырагъан шкафлар салынды. Бир сёз булан айтгъанда, районну коммунал хозяйствосу къышгъа гьазир деп айтма болабыз.

- Бозигит, тарихге гетип барагъан йылда районда кёп ишлер этилген. Шо ишлени кютмек, яшавгъа чыгъармакъ учун алданокъ тарыкълы кагъызланы онгарма, тийишли къурумлардан экспертизлер алма тюше. Ишигизни шо янына не айтма боласыз?

- Бу сорав – бизин касбучуларыбыз этеген кёп увакъ, бир баргъан ерине беш-алты керен барма тюшеген, биревге де гёрюнмейген яны. Бизин касбучуларыбыз ишлени шо янында бирев де сёз табып болмас йимик кютюп, яшавгъа чыгъаралар. Демек, юртлуланы газ, сув, ток масъалаларын чечивде олар булан бирликде ишлейлер, тарыкълы кагъызланы онгарма кёмек этелер. 2020-нчы йыл бизин управлениеге 1100-ден къолай арза, корреспонденция, оьзге кагъызлар гелген. Оланы бири де тергевсюз къалмагъан ва тийишли жаваплар къайтарылгъан.

- Бугюн сиз Янгы йылны алдында газетде ортакъчылыкъ этегенизден пайдаланып, районну халкъына, иш ёлдашларыгъызгъа не йимик ёравларыгъыз бар?

- 2020-нчы йыл нечакъы авур йыл болса да, районну оьлчевюнде кёп-кёп ишлер этилген. Янгы йылда этмеге гёз алгъа уллу планлар салынгъан. Янгы 2021-нчи йыл гёз алгъа тутулгъан къастлар яшавгъа чыгъагъан йыл болсун! Районну халкъын, иш ёлдашларымны етишип гелеген Янгы йылы булан къутлайман. Янгы йылда олагъа къатты савлукъ, агьлюлеринде татывлукъ, ишлеринде уьстюнлюклер ёрайман.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5