Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

18.12.2020 09:01 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Пайдаландырывгъа берилди

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, ДР-ни ёлбашчыларыны сиптечилиги булан республикабызда «Мой Дагестан – комфортная городская среда» деген баш булан шагьарларда ва юртларда генг кюйде уллу ремонт ишлер оьтгериле, адамлар учун онгайлыкълар болдурула. «Мой Дагестан – комфортная городская среда» деген баш булан оьтгерилеген республика проектге гёре, 2020-нчы йылны боюнда бизин районубузда да хыйлы иш этилген деп айт­магъа ярай. Шо этилген ишлер пайдаландырывгъа берилмек муратда алдагъы гюнлерде байрам чаралар оьтгерилди.

Шоллукъда, декабр айны 11-нде районубузну бырынгъы юрту Губденде «Мой Дагестан – комфортная городская среда» деген проектге гёре онгарылгъан ва ­янгыртылгъан ёлавчулар учун юрюйген ёлну ва ял алагъан бавну ачылывуна багъышланып чара оьтгерилди.

Оьрде эсгерилген проектге гёре, Губден юртда яшлар учун спорт майданчалар, олай да ёлавчулар учун тротуарлар, ял алмакъ учун онгарылгъан хас бав, шо бавну ичинде олтурагъан скамейкалар, ярыкълар булан фонтан ва оьзгелери юртну лап да орталыгъын безей деп айтмагъа ярай. Шо ишлер учун бюджетден таба 6 миллион 700 минг манатны къадарында харж гёрсетилген.

Олай да, Губденде «Мой Дагестан – мои дороги» ва «Местные инициативы» деген проектлеге гёре уьч орамгъа асфальт салынгъан ва орам бойланы ягъалары сув барагъан канализация булан къурашдырылгъан. Демек, юрт ерде яшайгъанланы яшавлукъ-коммунал шартлары яхшылашдырылгъан.

Шо гюн оьтгерилген шатлыкъда «Мой Дагестан – комфортная городская среда» деген проектни хас куратору Рукъуят Агьматова да оьзюню ортакъчылыгъын болдурду.

Олай да, шатлыкъны барышында районну башчысы Магьмут Амиралиев, район администрацияны жаваплы къуллукъчулары, къурулуш бирлешивлени къуллукъчулары, Губден юрт администрацияны гьакимбашы Осман Жалилов, Губден орта школаны муаллимлери ва охувчулары, озокъда, губденлилер оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Районну гьакимбашы М.Ами­­ралиев шатлыкъны барышында Губден юртну жамиятына парахатлыкъ, бирлик, насип, къатты савлукъ ёрагъан сонг, булай ишлени кютювде жамият бирлешип къуршалагъанына разилигин ва баракалласын билдирди. Оьзлени гезигинде, Губден юртну башчысы О.Жалилов юртлуларыны атындан республиканы ва районну башчыларына булай онгайлыкълар болдургъаны саялы, гьакъ юрекден баракалласын билдирди.

Олай да, Жанга юртда Зугьумовну атындагъы орамда ял алмакъ учун сквер къурулгъан. Шогъар да 1 миллион 319 минг манатны къадарында харж этилген.

«Мой Дагестан – комфорт­ная городская среда» деген проектге гёре Къурбуки юртда къурулгъан къурулушланы пайдаландырывгъа берилмек учун 11-нчи декабрде эсгерилген юртда да шатлы чара белгиленди.

Шо чараны барышында да «Мой Дагестан – комфортная городская среда» проектни хас куратору Рукъуят Агьматова, районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев, Къурбуки юртну администрациясыны ёлбашчылары ва юртлулар оьзлени актив кюйде ортакъчылыгъын болдурдулар.

Къурбуки юртда этилген къурулушланы ва онгайлыкъланы натижасында 1500 квадрат метр майданча безендирилген, олай да, яшлар учун 2 майданча ва 1 спорт майданча къурулгъан. Этилген ишлени умуми харж къадары 4 миллион 800 минг манатгъа етише.

Шо гюн пайдаландырывгъа берилген социал къурулушлагъа тергевюн болдура туруп, «Мой Дагестан – комфортная город­ская среда» проектни хас куратору Рукъуят Агьматова ва районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев эсгерилген проектни яшавгъа чыгъарывда гёнгюллю кюйде гьаракатчылыкъ гёрсетип къолкъошгъан ва кёмегин болдургъан ерли далапчылагъа гьакъ юрекден разилигин билдирди.

Р.Агьматова оьзюню сёйлевюнде социал къурулушлар, гертилей де, ерли халкъ учун къурулгъанын ва оланы талапларын яшавгъа чыгъармакъ учун болушлукъ этежегин ташдырды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3