Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

11.12.2020 09:24 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Юртлар безендириле...

Автор: Шихав Къайирбеков

Декабр айны 8-нде район администрацияда гезикли аппарат жыйын болду. Жыйында районну башчысы Магьмут Амиралиев, ону орунбасарлары, администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къуллукъланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар. Шо гюнгю чарада залда районну юртларындан чакъырылып гелген жагьиллер де бар эди.

Районну башчысы М.Амиралиев гезикли аппарат жыйында къаралагъан аслу масъалагъа гиришгинче, волонтёрланы халкъара гюнюне байлавлу болуп, коронавирус инфекция аврувну яйылывуну алдын алывгъа байлавлу районда карантин чараланы вакътисинде гёнгюллю кюйде къыйын шартлагъа тарыгъан, авругъан адамлагъа дарманлар етишдиривде, оьзге къуллукъланы кютювде актив кюйде ортакъчы­лыкъ этген районну жагьиллерини бир групасына ДР-ни башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликовну ва ДР-ни яшёрюмлерини ишине ва туризмге, спортгъа къарайгъан министерлигини министри Камил Сайитов къол салгъан Гьюрметлев грамоталар булан савгъатлагъан. Районну башчысы районну волонтёрларына авур заманлар гелгенде этген кёмеклери, пайдалы ишлери саялы баракалла билдирди.

2020-нчы йыл тамамланма аз къалгъангъа гёре, шо гюнгю чарада гьар тюрлю инвестиция программалар булан районну территориясында этилеген ишлени яшавгъа чыгъывун малим этме районну башчысыны 1-нчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитовну трибунагъа чакъырды.

Ол оьзюню сёйлевюнде районну территориясында юрт­ланы гёзеллигин болдурувда, ватандашланы ичеген таза сув булан таъмин этмек учун ерлерде этилип турагъан ишлени уьстюнде токътап сёйледи. – «Мой Дагестан – чистая вода» деген программа булан Къурбуки, Губден юртланы халкъларын ичеген таза сув булан таъмин этмек учун «Хала-горк» оьзенден 12,5 чакъырым мезгилге сув быргъылар тартып, сувну тазалайгъан ери булангъы объектде ишлер къызгъын кюйде юрюлюп тура. Бу объектни яшавгъа чыгъармакъ учун 134 миллион манат акъча гёрсетилген. Буссагьат 111 миллион манатны къадарына иш этилип тура,-деди ол.

Докладчы оьзюню сёйлевюнде районну оьзге юртларыны ватандашларыны сув масъаласын чечмек учун этилип турагъан ишлени, гёрюлюп турагъан чараланы гьакъында да толу маълумат берди.

–Районда «Мой Дагестан – мои дороги» деген программа булан ёлланы онгарывда, асфальт салыв­да этилип турагъан ишлер юрекни къувандыра. Къакъашурагъа барагъан ёлну 5 чакъырым мезгилине асфальт салынып, арив онгарылгъан. Бугюнлерде районну ёллагъа къарайгъан къурумуну къуллукъчулары Къарабудагъгент юртну «Тёбенавулундан» башлап «Заммайгъа» ерли асфальт салып онгарма тарыкъ. Янгурлар явуп, четимликлер болуп тура, чакъ ачылгъандокъ, ёл къурувчулар къалгъан мезгилни асфальт этип битдирме гёз алгъа тутгъан.

Ерлерде муниципал программа, транспорт налогланы жыйылыву булан да орамланы онгарывда кёп ишлер этилген, асфальт салынгъан.

Гьар тюрлю программалар булан районну билим берив тармагъында этилип турагъан ишлер зор. Къарабудагъгент юртда – 250, Дёргелиде -200, Жангада 120 яшгъа ери булангъы къурулуп турагъан яшлар бавлары кимни де сююндюрмей болмай,-деди И.Абдулмежитов.

Докладчы оьзюню сёйлевюнде «100 школа» деген программа булан районну юртларындагъы школаларда этилген ишлени де малим этди.

Гертиден де, районда тюрлю-тюрлю программалар булан этилген ­ишлер кёп, олар барысы да юртларыбызны гёзеллигине гёзеллик къоша, ёл юрюшню къоркъунчсузлугъун болдурувда алгъа барыв, социал экономика масъалаланы чечивде, яшёрюмлени спорт булан машгъул болувуна генг имканлыкълар ярата.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1