Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

06.11.2020 11:46 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Сувсуз яшав ёкъ»

Автор: Шихав Къайирбеков

Алимлер, касбучулар токъташдырагъан кюйде, адам ашсыз бир къадар яшав сюрме бола. Амма сувсуз бир-эки гюн де яшап болмай. Артдагъы йылларда, айрокъда тарихге гетип барагъан 2020-нчы йылда, республиканы оьзге районларында йимик, бизин районда да ичеген таза сувну масъаласы авур. Районну башчысыны гьаракаты, тапшурувларына гёре, федерал, республика, ерли программалар булан районну юртларында ватандашланы ичеген таза сувгъа бакъгъан талапларын толу кюйде чечмек муратда гетип барагъан йылда ерлерде аз иш этилмеген.

Юртлуланы сувгъа бакъгъан талапларын яшавгъа чыгъарыв гьаракат 2021-нчи йылда да узатылажакъ.

Ноябр айны 3-нде болгъан район администрацияны гезикли генгеши районда ичеген сувну масъаласына багъышлангъан эди.

Мердешленген кюйде, аппарат жыйында районну башчысы М.Амиралиев, ону орунбасарлары, администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдуралар.

Районну башчысы М. Амиралиев залдагъылар булан саламлашып битген сонг, трибунагъа районда ичеген сувну масъаласын ёрукълу кюйде чече туруп, 2020-нчы йылда ва 2021-нчи йылда да узатмакъ учун этилеген ишлени, гёрюлеген чараланы гьакъында къысгъартып, мукъаятлы кюйде баянлыкъ берме оьзюню 1-нчи орунбасары И.Абдулмежитовну трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген И. Абдулмежитов оьзюню сёзюнде районну юртларында ичеген сувну масъаласы авур гьалда экенин ташдырды. Ичеген сувну гьакъында айта туруп, районну территориясында бар савлай республикагъа белгили «Бекенез», Губден зонадагъы «Ванаши» булакъланы сувлары кемигенин ачыкълашдырды.

И.Абдулмежитов оьзюню сёйлевюнде «Мени Дагъыстаным – таза сув» деген программа булан Губден, Къурбуки юртланы ватандашларын ичеген таза сув булан таъмин этмек учун уллу оьлчевлерде акъча маялар чыгъарып “Хала-Горк” оьзенден сув тартыв ишлер тамамланывгъа ювукълашгъанын, сув быргъылар сувну тазалайгъан, хлор къошагъан хас ерге етишгенин, иш сувну тазалайгъан алатлар алынып, ясандырылса болагъанын, шо масъала ноябр айны 15-ине чечилме умут барны эсгерди.

И.Абдулмежитов ичеген сув булангъы масъала итти токътагъанын, Къакъашура, Дёргели, Уллубийавул, Аданакъ, Аччысув юртларда бурав уруп сув чыгъарма сув бар ерлени ахтарыв ишлер юрюлегенин аянлашдырды. Чараны ахырында районну башчысы М.Амиралиев оьзюню гьасил чыгъарып сёйлевюнде юртланы башчыларын алгъа салгъан масъалаланы яшавгъа чыгъарывда янашывун танкъыт этди. Ол оьзюню сёйлевюн узата туруп, гетген жума ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов республиканы ёлбашчылары булангъы жыйында налогланы толу жыйылывун болдурма тарыкъ деген масъаланы салгъан.

Районда да налоглар толу жыйылма тарыкъ. Районну башчысы М.Амиралиев налогланы жыйывгъа байлавлу болуп, районну территориясында иш гёреген къурумлагъа, юрт хозяйство топуракълагъа толу инвентаризация этме жаваплы ёлдашлагъа тапшурувлар берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0