Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

27.11.2020 08:57 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Яхшы ёлдаш эди

Автор: Абдуллабек Самадов

Яшавда гьар якъдан англавлу, гьар-бир затны мекенин билмек учун къаст этип айланагъан, тарыкълы заманда ёлдашгъа да пайдалы насигьат этип болагъан адамгъа бизде «Халкъ арада болгъур адам эди» деп айтыла гелген. Мен оьзюню гьакъында айтмагъа сюеген къарабудагъгентли улан Арсланали Ягьияев шолай уланланы бириси эди десем, къопдурув болмас деп ойлашаман.

Арсланали Ягьияев 1949-нчу йылны апрель айыны 10-нда Къарабудагъгент юртда тувгъан. Шо юртдагъы 1 номерли орта школаны яхшы къыйматлар булан тамамлагъан сонг, ол армия чагъы етишип, 1968-1970-нчи йылларда Ватан борчун да намуслу кюйде кютюп къайтгъан сонг, Буйнакск шагьардагъы кооперативный техникумну бухгалтерлер гьазирлейген бёлюгюне охума тюшген. Шонда охуй туруп, Арсланали район комсомол къурумунда башлапгъы загьмат ёлун да башлагъан. Шо къурумда бир йыллар ишлеген сонг, ону районну гьакимбашчылары райфинотделге баш инспектор этип чыгъаралар. Шо къурумда ол бёлюкню ёлбашчысына ерли гётерилип, 1980-нчи йылны ахырларына ерли загьмат тёге. Сонг Арсланали Ягьияев райПО-ну къурумунда ревизия этеген бёлюкню ёлбашчысы болуп да 6 йылланы узагъында ишин узата. Арсланали Ягьияев гьар тюрлю къурумларда загьмат ёлун узата туруп, билимин камиллешдирмеге де унутмай. Ишден айрылмайлы, ол ДГУ-ну экономика факультетинде билим алывун узата ва 1986-нчы йылны орталарындан башлап, оьзю алда ишлеп гетген финанс бё­люкде 1990-нчы йыллагъа ерли ишлей. Шо йыллардан сонг да, Арсланали Ягьияев – хыйлы йыллар тюрлю пачалыкъ къурумларда намуслу кюйде загьмат тёкген ёлдаш. Ону тёкген загьматы пачалыкъны янындан да кёп тюрлю савгъатлар булан белгиленген. Къайда ишлесе де, не ишни кюте буса да, Арсланали Ягьияев ёлдашгъа, къурдашгъа болагъан кёмегин этип, гелген адамны мурадын битдирип юрюйген ёлдаш эди. Арсланали Ягьияев яш йылларындан башлап, дин янындан да яхшы англавлу болуп оьсген улан эди. Шо саялы болмагъа ярай, ону дин яндан маслагьатлары, насигьатлары булангъы макъалалары бизин район газетибизни бетлеринде кёп керенлер печат этилинди. Муна, шулай халкъ арада ишлеп, аты яхшыгъа айтылгъан ёлдашларыбызны бириси Арсланали Ягьияев асил туруп, аз авруп, оьзюню 71 йыллыкъ чагъында, октябр айны ахырынчы гюнлеринде биревю дюньягъа гёчдю. Шо саялы да биз, районну юртларындагъы, айрокъда Къарабудагъгент, Къакъашура юртларда яшайгъан къурдашлары, Арс­ланали Ягьияевни уьягьлюсюню бары да уьюрлерине ва бары да дос-къардашларына гьакъ юрекден къайгъырышагъаныбызны билдиребиз. Гюнагьларындан Аллагь гечсин, жаны Женнетлерде болсун!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3