Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

27.11.2020 09:42 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бюджетни толувуна къаралды

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьаманда йимик, талатгюн район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны аппаратыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары, районну ичиндеги юртланы башчылары булан бирче налог къуллугъуну къуллукъчулары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Генгешни ачгъан ва юрютген районну башчысы Магь­мут Амиралиев ДР-деги 14 номерли федерал налог къуллугъуну ёлбашчысы Магьаммат Тидуллаевге ва ону иш ёлдашларына районну администрациясыны атындан баракалла кагъызлар тапшурду.

Сонг районну башчысы М.Амиралиев районну бюджетини бу йылны 10 айыны толуву гьакъда баянлыкълар булан сёйлемеге оьзюню орунбасары Сапиюлла Сайитовгъа сёзню тапшурду.

Районну башчысыны орунбасары С.Сайитов оьзюню сёзюнде эсгерген кюйде, районну бюджетини толуву 2020-нчы йылны ноябр айны 1-ине 102 процент экенлигин англата туруп, тасдыкъ этилген пландан 3 миллион 768 минг манат артыкъ жыйылгъанын айтды. Олай да, ноябр айны 20-сына йыллыкъ планны толуву 90 процентге етишген.

С.Сайитов оьзюню баянлыкъ береген сёзюнде бары да налогланы ва бюджетге тёленеген оьзге тёлевлени гьакъында мекенли кюйде айтды.

Масала, ноябр айны башына халкъдан жыйылагъан топуракъ налогну борчу 22 миллион манатдан къолай. Олай да, адамлардан жыйылагъан мюлк налоггъа дагъы да 8 миллион 932 минг манат жыйылмагъа тарыкъ.

Районну башчысыны орунбасары транспорт налогну гьакъында да маълуматлар берди. Демек, ноябр айны башына шо налогну борчу 255 миллионгъа ерли тёбенлешген. Сентябр ай булан тенглешдиргенде, 9 миллион 415 минг манатгъа кемиген.

Олай да, С.Сайитов ярашывлукъ судлагъа йиберил­ген арзаланы гьакъында да баянлыкълар берди. Демек, районну ичиндеги ярашывлукъ судлагъа йиберилген 6208 арзаны 6200-юне къаралгъан.

Сонг да, ол суд приставлар булан юрюлеген ишни гьакъында да айта туруп, ФССП-ни Къарабудагъгент район бёлюгюнден таба умуми бюджетге 11 миллион 756 минг манат акъча тюшгенин айтды. Ноябр айны 18-ине 34 миллион 911 минг манатны къадарына транспорт налог тёленген. Шо акъчаны 30 миллионгъа ювугъу ватандашлардан жыйылгъан.

Районну башчысыны орунбасары С.Сайитов оьзюню сёйлевюнде 2020-нчы йылны узагъында гьисапгъа алынмагъан кюйде, оьзбашына иш гёреген 780 адамны гьисап­гъа алгъанын айта туруп, ич ишлер къурумланы къуллукъчулары шо гьакъда 250 административ протокол язгъанын да ачыкълашдырды.

С.Сайитов оьзюню сёйлевюнде ФНС-ни 14 номерли налог къуллугъуну, пенсионный фондну бёлюгюню, МВД-ни жаваплы къуллукъчулары булан бирликде оьзбашына иш юрютеген далапчылар ва ватандашлар булан иш юрютегени гьакъда да айтды.

Ондан сонг ДР-деги ФНС-ни 14 номерли бёлюгюню ёлбашчысы Магьаммат Тидуллаев гётерилген масъалагъа гёре, оьзюню баянлыкъларын берди. Ону сёзлерине гёре, районну бюджетини умуми толуву 109 процентге етише. Олай да, НДФЛ ва УСН налогланы толуву оьр даражада, транспорт, мюлк ва топуракъ налоглар – осал даражада.

М.Тидуллаев банклагъа 112 миллион манатны къадарында адамлардан алмагъа тарыкълы налогланы ва тёлевлени хас документлери (извещение) йиберилгенин аян этди.

Генгешни гьасилин чыгъарып сёйлеген районну башчысы М.Амиралиев налогланы толувун болдурмакъ учун юртланы башчыларына ва бары да оьзге жаваплы къурумлагъа ишни оьр даражада салмагъа ва кютмеге буварды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

8