Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

09.10.2020 09:00 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Моллукъну, токълукъну болдурувчулагъа макътав!

Автор: Шихав Къайирбеков

Адатлангъан кюйде, октябр айны 2-нчи къаттыгюнюнде уьлкеде юрт хозяйство ва ишлетеген промышленностну къуллукъчулары оьзлени касбу байрамын белгилей. Бу агьвалатны алдында газетни къуллукъчусу Ш.Къайирбеков районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Ш. Мустапаев булан ёлугъуп, районну загьматчылары оьзлени касбу байрамын ишде не йимик уьстюнлюклер булан къаршылай, гележекге алгъа не йимик планлар тутулгъан, шолай ва оьзге тюрлю масъалалагъа байлавлу ондан баянлыкълар алгъан. Бугюн биз район газетни охувчуларын районну загьматчылары юрт хозяйство продукталар болдурувда къолда эте гелеген уьстюнлюклеге байлавлу баш касбучу берген баянлыкълар булан таныш этме сюебиз.

– Шагьабутдин, сизин ва районну бары да юрт хозяйство продукталар болдурувчуларын етишип гелеген касбу байрамыгъыз булан гьакъ юрекден къутлайбыз. Районну авлакъ ниъматлар болдурувчулары оьзлени касбу байрамын ишде не йимик уьстюнлюклер булан къаршылай?

-Къутлавугъуз саялы, баракалла. Барыбызгъа да белгили кюйде, бизин районну юрт хозяйство тармагъыны тарихи бай. Къайсы девюрде де бизин районну загьматчылары юрт хозяйство продукталар болдурувда ва ону пачалыкъгъа тапшурувда ал сыдраларда болуп гелген. Гьайванчылыкъ продукталар, ашлыкъ, емишлер, овошлар, юзюм болдурувда тапшурувланы даим артыкълыгъы булан яшавгъа чыгъарып юрюгенине кёплер шагьат. Районгъа, районну ичинде иш гёреген колхозлагъа, совхозлагъа берилген гёчювчю Къызыл байракълар, пачалыкъны­ ­оьзге савгъатлары уллу наслуну эсинде.

Гьали биз башгъа жамиятда яшай бусакъ да, уллуларыбызны сыйлы мердешлери узатыла. Гетген асруну 90-нчы йылларында дагъытылгъан юрт хозяйство производство районда янгыдан гюч ала геле.

Айрокъда артдагъы 6-7 йылны ичинде районда топуракъланы ишлетив юзюм, емиш бавланы майданларын генглешдиривде, участкаланы тюшюмлюлюгюн артдырывда къолда эте гелеген уьстюнлюклер юрекни къувандырмай болмай. Гьар йыл районда 100 гектарлардан къолай майданлагъа борла орнатыла. Емиш бавланы майданлары генглеше.

Гьар йыл 10 минг гектардан къолай майданлагъа гюзлюк ашлыкълар чачыла.

Сют, гьайванчылыкъ, мал­чы­лыкъ тармакъны къуллукъчуларыны ишлери де макътавгъа лайыкълы.

Районда къушчулукъ, ­ябыкъ топуракъда овошлар болдурув чалт темплер булан оьсе, алынагъан гелимлер, участкаланы тюшюмлюлюгю арта.

– Шагьабутдин, сизин касбу байрамыгъыз йылны лап бай гюз айында оьтгериле. Йылны бу заманында аслу авлакъ ишлени жамын чыгъарма, къолда этилген уьстюнлюклер, натижалар булан къуванма болагъан вакъти. Районну загьматчылары касбу байрамын ишде не йимик уьстюнлюклер булан къаршылайлар?

– Гертиден де, гюз – йылны лап бай вакътиси. Авлакъ ишлер аста-аста ансат бола бара, йыл боюнда тёгюлген загьматны, этилген къуллукъланы жамын чыгъарма болабыз.

Бу йыл бизин авлакъчыларыбызны, юзюмчюлерибизни, бавчуларыбызны загьмат натижалары макътавгъа лайыкълы. Йылыбыз нечакъы къургъакъ гелсе де, 25 минг тонгъа ювукъ аш­лыкъ къайтарылды.

Бугюнлерде юзюм, емиш бавларда юзюм гесив, емишлер жыйылыв узатыла. Бу йыл районну юзюмчюлерини артдагъы йылларда болдурулмагъан 12,3 минг тондан къолай юзюм болдурма къасты бар. Шогъар гьава шартлар да болушлукъ эте.

Айтма тарыкъ, артдагъы 4-5 йылны ичинде районда бавчулукъ тармакъ да чалт темплер булан оьсе. Участкаланы тюшюмлюлюгю арта. Буссагьатгъы вакътиде районда 1206 гектарда емиш бавлар бар. Шону 638 гектары – тюшюм береген бавлар. Бу йыл районну бавчулары 6 минг тондан къолай емишлер жыйма хыял этелер. Бугюнге 510 гектар ердеги бавлардан 5154 тон емишлер алынгъан. Гектаргъа гьисап этгенде, 101 цент­нер бола.

– Бугюнлер юзюмню, емишлени тюшюмюн къайтарыв булан янаша, 2021-нчи йылны тюшюмюню гьайын эте туруп, къылчыкъ­лы ашлыкълар чачагъан вакъти. Гюз чачыв гьакъда не айтма боласыз?

-Авлакъчыларыбыз гюз чачывдан да хантав тюгюл. Гелеген йылны тюшюмю учун биз бу йыл гюзде 10900 гектаргъа къылчыкълы ашлыкълар чачма герекбиз. Шо муратгъа гёре районда 10 минг гектардан къолай сюрюлген топуракълар бар. Механизаторларыбыз гюзлюклер чачма гиришгенлер. Октябр айны башына 2,5 гектар топуракъгъа урлукълар тёгюлген. Сюрюв, чачыв ишлени барышы гюн сайын чалтлаша.

– Юрт хозяйство продукталар болдурувда районну загьматчыларыны гьаракаты макътавгъа лайыкълы. Бугюн сиз касбу байрамыгъызны алдында газетде ортакъчылыкъ этегенигизден пайдаланып, алдынлыланы атларын эсгерсегиз нечик болур?

– Топуракъда доланагъан кимни макътаса да, хата болмас. Бизин тармакъда макътавгъа лайыкълылар аз тюгюл. Биревню атын эсгерип, оьзгесини хатирин къалдырма сюймеймен. Тек мен районну бары да загь­матчыларын етишип гелеген касбу байрамы булан къутлайман. Ишде уьстюнлюклер, къаркъараларына къатты савлукъ, агьлюлеринде токълукъ, барлыкъ, парахатлыкъ ёрайман.

– Баракалла. Сизин ёравларыгъызгъа биз де къошулабыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4