Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.10.2020 09:00 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьаракаты макътавлу

Автор: Шихав Къайирбеков

Октябр айны ахыр гюнлери. Къырда гюзню ортасы. Тереклени япыракълары саргъалып, аста-аста тёгюлме башлагъан. Табиатны гёрюнюшю сари харагъа парх бере. Йылны бу заманында юртлу загьматчылар авлакъ ниъматланы мол тюшюмлерин болдурмакъ учун йыл боюнда тёкген къайратлы загьматны жамы чыгъарылагъан, гьасиллеге къарайгъан вакъти етишген. ­Айтма тарыкъ, артдагъы йылларда бизин районда юрт хозяйство продукталар болдурувну къадарын артдырмакъ муратда топуракъланы ишлетивге айрыча тергев берилегени юрекни къувандырмай болмай.

Бизин район къайсы девюрде де оьсген юрт хозяйство тармагъы булангъы районланы бири гьисапланып гелген. Юрт хозяйство продукталар: юзюм, овошлар, емишлер, сют, эт болдурувда ва ону пачалыкъгъа сатып беривде къолда этилген уьстюнлюклер бизин ва бизден уллу наслуну яхшы эсинде.

Сыйлы мердешлер гьали де узатыла. Районну юрт хозяйство тармагъыны къуллукъчулары йылдан-йыл оьрлюклеге талпына юрюйлер.

Сюзюк булакълар къошула-къошула туруп, уллу оьзенлеге айланагъан да йимик, районда иш гёреген гиччи ва уллу предприятиелерде, оьз къошумун эте юрюй.

Районубузну юрт хозяйство тармагъында юзюмчюлюк гёрмекли ерни тута. Бу тармакъны къуллукъчулары гюнешни емишин болдурувда, борлагъа къуллукъ этивде бай сынав да топлай геле.

Районда алдынлы юзюмчюлюк предприятиелер аз тюгюл.Бугюн мен районда лап алдынлы хозяйство гьисапланагъан предприятиени уьстюнлюклери булан газетни охувчуларын таныш этме сюемен. Къарабудагъгент юрт муниципал къурулувну топуракъларында иш гёреген «Шанс» деген сабанчы-фермер агьлю шолайлардан гьисаплана. Огъар гьаракатчы бажарывлу касбучу Зиявутдин Абдуллагьатов башчылыкъ эте. Зиявутдин – актив позициясы, юртуна, халкъына, районуна жаны авруйгъан ёлдаш. Ол юртда биринчилей юртлуларыны топуракъларын ижарагъа алып ишлетме башлагъан эди. Бир тюрлю себеплеге гёре, гёз алгъа тутулгъан планлар толу кюйде яшавгъа чыкъмады.

Зиявутдин урунгъан ишин ярты ёлда къоягъан касбучу тюгюл. Ол «Шанс» деген сабанчы-фермер агьлю къуруп, юзюм орнатма урунду. Юзюмню «Августин» деген журасын биринчилей районда ол орнатгъан деп айтма болабыз.

«Шанс» деген сабанчы-фермер агьлюню башчысы борлагъа къуллукъ этивде, участкаланы тюшюмлюлюгюн артдырывда ишни алдынлы къайдаларын, янгы технологияланы къолламакъны гьайын эте.

Буссагьатгъы вакътиде оьрде аты эсгерилген сабанчы-фермер агьлюню 56 гектарда тюшюм береген юзюмлюклери бар. Шо участкаланы авадан яны тамчы къайдада сугъарыла. Тарлавланы бу къайдада сугъарывну пайдасы, асувлулугъу? Сугъарыв сувланы эконом этивден къайры да участкаланы сугъарагъан заманда борлагъа этилеген къуллукъланы токътатмай, бир вакътини ичинде юзюмлюклени сыдра араларын сюрюв, дарман урув, къол булан кютюлеген оьзге къуллукъланы юрютме бажарыла. Ондан къайры да оьсюмлюклеге минерал кюйлевючлер сув булан тувра тамурну уьстюне бериле.

Борла – кёп къуллугъу булангъы оьсюмлюк.

Мол тюшюмлеге кюрчю салывда тюекни уста кюйде бутап билме тюше. Ким буса да, тюекни бутап билмей. «Шанс» деген сабанчы-фермер агьлюню ёлбашчысы ва мунда загьмат тёгегенлер борланы гьар-бир къуллукъларын заманында кютме гьаракат этегенден къайры да, кютюлеген ишлени сан янына да яхшы агьамият бакъдырыла. Шолар барысы да – мол тюшюмлеге кюрчю салывну ёллары.

«Шанс» деген сабанчы-фермер агьлюню коллективи къолда этген уьстюнлюклер макътавгъа лайыкълы. 56 гектар майдандагъы юзюмлюклерден 850 тон гюнешни емишин къолгъа алып ишлетеген предприятиелеге тапшургъанлар. Шо – гёрмекли натижа.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2