Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

23.10.2020 09:01 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аврув яйылма башлагъан

Автор: Калимат Элмурзаева

Артдагъы эки айны узагъында бизин уьлкебизни регионларында коронавирус инфекция янгыдан яйылып, къоркъунчлукълар тувдурма башлагъан.

Сентябр-октябр айланы ичинде коронавирус аврув булан авруйгъанланы санаву, савлай дюньяда йимик, бизин уьлкебизде де артып тербей.

Шолай, кёбюсю регионлар («ограничительные меры») дазулангъан чаралар гийирмеге башлагъан. Къарабудагъгент районда да коронавирус инфекция булан авруйгъанланы санаву гюн сайын кёп бола.

Коронавирус инфекция аврувну алдын алывда гёрюлюп турагъан ишлени гьакъында билмек учун, Къарабудагъгент район больницаны ёлбашчысыны орунбасары Алиева Диана Набиевна булан ёлугъуп, ондан баянлыкълар алдыкъ. Шону сизин тергевюгюзге беребиз.

“Коронавирус аврув бизин республиканы ватандашларына кёп четимлик­лер тувдурду.

Дагъыстан республикада октябр айны башына ерли коронавирус инфекция булан авруйгъанланы санаву 14 мингге етишген. Авруйгъанланы санаву кёп болса тюгюл, аз болмай.

Бизин район больницаны бары да медицина къуллукъчулары бир болуп шо аврув булан ябушуп тура. Инфекцияны алдын алмакъ учун бизин районда кёп тюрлю ишлер оьтгериле.

Оьтген алты айны ичинде Къарабудагъгент районда коронавирус аврув булан умуми алгъанда – 340 адам авругъан.

Коронавирус булан авур кюйде авругъанланы 2-си Магьачкъала шагьар больницагъа йиберилген. Коронавирус инфекциядан авруп оьлгенлени санаву 5-ге етише.

Янгыз сентябр ва октябр айланы ичинде районну ичинде авруйгъанланы санаву 40-50-ге етише.

Бугюнлерде коронавирус инфекция булан больницада 7 адам ятгъан.

Март айдан сентябр айгъа ерли пневмония аврув булан авругъанланы санаву 1502 етише.

Пневмония булан авругъанланы 54-сю гечинген, 3-юсю Магьачкъалагъа йиберилген.

Къарабудагъгент район больницада пневмония ва коронавирус булан авруп ятгъанлагъа артыкълыгъы булан кёмек болдурула, тарыкъ чакъы дарманлар бар.

Коронавирус инфекция янгы яйылма башлагъанда, биз аврувланы нечик сав этме болагъанны билмей кёп инжиндик.

Коронавирус ва пневмония булан авруйгъанланы Къурбуки юртдагъы янгы больницада да къабул этме башлагъан.

Буссагьатгъы вакътиде районда янгы 7 ИВЛ, цифровой флюорография, рентген аппаратлар бар ва ишлеп тура.

Олай да, районну ватандашларын инфекциялардан къоруп сакъламакъ учун вакцинация ишлер оьтгериле.

Биринчилей вакцина медицина къуллукъчулагъа, сонг районну башгъа къурумларында ишлейгенлеге этилинежек.

60 йыл оьмюрдеги ватандашлагъа, охувчулагъа, медицина къуллукъчулагъа гриппден ва ОРВИ-ден вакциналар этилине.

Инфекциядан сакъланмакъ учун кёп адамлар жыйылгъан ерлерде маскалар гиймеге, къолларына дезинфекция этмеге герек.

Оьзлер турагъан ва ишлейген ерлеге антисептиклер къоллама, Роспотребнадзорну айтагъан таклифлерин кютме герек”,-дей Диана Алиева.

Коронавирус инфекцияны алдын алмагъа сюе бусакъ, биз бир болуп док­торланы айтагъанын этмеге борчлубуз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0