Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

29.11.2019 09:47 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

“Налогларынгны тёле...”

Автор: Шихав Къайирбеков

Налогланы толу жыйыв ерлерде кёп тюрлю социал ва оьзге масъалаланы чечивге болушлукъ этегени гьакъ.

Районда гьар тюрлю налогланы толу кюйде жыйылывун болдурмакъ учун къаныгъывлу кюйде чара юрюле. Налогланы толу кюйде жыйылывун болдурмакъ учун район администрацияны жаваплы къуллукъчулары оьзлер жаваплы (къарайгъан) къурумларда, идараларда ишлейген ёлдашлар толу кюйде налогларын, борчларын тёлевню, жыйывну болдурмакъ учун юртланы башчылары булан бирликде гьаракат гёре.Гьали йыл тамамланма 32 гюн къалгъан. Йылны гьар тюрлю тармакъларында, шону ичинде налогланы жыйывну уьстюнлю кюйде тамамламакъ учун мекенли иш юрюлегени аян.

Мердешленген кюйде, жуманы гьар талатгюнюнде район администрацияда генгеш оьтгериле. Шонда гезикли масъалалар арагъа салынып чечиле, чечивню ёллары ахтарыла, жаваплы къуллукъчулагъа тапшурувлар бериле.

Ноябр айны 26-нда оьтгерилген генгеш толу кюйде районда налогланы жыйылывуна, толувуна багъышлангъан эди.

Районну башчысы Магьмут Амиралиев чараны ачып, залдагъылар булан саламлашып, сорашып битген сонг, районну налог къурумуну къуллугъуну къуллукъчуларыны гетген касбу байрамы булан къутлап, налог къурумну къуллукъчуларыны бир группасын къолда этген уьстюнлюклери саялы районну «Гьюрметлев» грамоталары булан савгъатлады.

Чарада районда налогланы жыйылывуну барышы, толуву гьакъда маълумат берме районну башчысыны налоглагъа, налогланы жыйылывуна къарайгъан орунбасары Сапиюлла Сайитов чыгъып сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюн налогланы жыйылыву гьакъда оьтген чарадан бу чарагъа ерли онча заман гетмегенин, жыйылгъан акъчалар толу кюйде тюшюп битмегенин аян этди.

Сапиюлла Сайитов сёзюн узата туруп, ноябр айны 22-ине районда налогланы умуми жыйылыву 85, 9 процентге толгъанын малим этди. Айры-айры налогланы жыйылывуну толувун санавлар булан залдагъылагъа ачыкълашдырды.

Ораторну сёйлевюнде аян болгъаны йимик, ерлерде топуракъ, мал-матагь налогланы жыйылыву яман тюгюлю ачыкъ болду. Айры-айры юрт администрациялар налоглар жыйывда тапшурувларын къабат ярымгъа толтургъанлары бар. Паравул, Уллубийавул юрт администрациялар шолайлардан санала. Оланы атына лайыкълы сёзлер айтылды.

Сапиюлла Сайитов ерлерде налогланы жыйылывну яхшылашдырмакъ муратда ноябр айда налогланы жыйывну гюню деп суд приставлар, налог къурумланы къуллукъчулары, юрт администрацияланы вакиллери булан чара оьтгерилгени, шо чараны натижасында 775 минг манат акъча жыйыл­гъанны ачыкъ­лашдырды.

Декабр айны 12-нде ва 25-нде налогланы жыйывну гюню деп билдирме таклиф этди.

Чарада районну башчысыны биринчи орунбасарлары: Магьамматдагьир Нухов, Агьмат Гьажиев, район администрацияны аппаратыны ёлбашчысы Жамалутдин Имакъов ёлдашлар оьзлер къарайгъан тармакъларда налогланы жыйылывуну барышын, жыйылгъан акъча маяланы къадарын малим этдилер.

Районну башчысы М.Амиралиев чараны жамын чыгъарып сёйлей туруп, гьар юртну башчысыны атын тутуп, налогланы 1-нчи декабрге толу кюйде жыйылывун болдурмакъ учун къатты тапшурувлар берди.

Налогланы жыйывда осал ишлеген Агъачавул, Аччысув посёлокну башчыларын гючлю кюйде танкъыт этди.

Налогланы жыйывда, тёлевде гьар ватандашны актив позициясы болма тарыкъ. Озокъда, бары зат яхшы деп айтма къыйын. Тек, салынагъан налогну тёлеме гьар адамны ватандаш борчу. Биз къайсыбыз да уьйдеги крандан сув къайтып къалса яда буса бузукъ ёлланы, оьзге кемчиликлени гёрсек, къазапланабыз. Шолай кемчиликлени алдын алыв ишлер жыйылагъан налогланы къадарындан амалгъа гелегенин онча ойлашмайбыз.

Орусларда «Плати налоги, спи спокойно» деген айтыв бар. Къалгъан вакътини ичинде налогларын тёлемегенлер бар буса, налогларын да тёлеп, янгы йылгъа парахат етишме гьаракат этме тарыкъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1